sobota, 3 grudnia 2022
Najnowsze: Polska - Francja promocje, bonusy na mecz 1/8 finału MŚ 2022

Jakie warunki musi spełniać legalny bukmacher?

Wymagania prawne dla bukmachera internetowego i stacjonarnego. Legalne akcje promocyjne i bonusy.

Odbierz kod promocyjny BetFan
Oferta na bonus BetFan VIP ważna do 31 grudnia 2022
Spis treści
Rozwiń
 1. Koncesjonowany operator bukmacherski
  1. Warunki dla legalnego bukmachera
  2. Legalni bukmacherzy
 2. FAQ - pytania o legalnego bukmachera
 3. Warto wiedzieć
Legalny bukmacher forBET

W myśl tego dokumentu, by móc legalnie organizować zakłady bukmacherskie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – czy to w punktach naziemnych, czy za pośrednictwem internetu – trzeba uzyskać zezwolenie Ministerstwa Finansów.

24 bukmacherów z licencją MF
 LISTA LEGALNYCH FIRM 
Zobacz internetowe zakłady bukmacherskie

Należy w tym celu spełniać szereg warunków i przejść pozytywnie proces koncesyjny. Obecnie rygorystyczne warunki finansowe i techniczne spełnia w Polsce 24 podmiotów organizujących sportowe zakłady wzajemne.

Koncesjonowany operator bukmacherski

Nowa ustawa hazardowa ściśle określa zasady, jakim musi podporządkować się organizator bukmacherski, by móc ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Lista jest długa i precyzyjnie reguluje prawa i zobowiązania bukmachera. By pozytywnie przejść proces weryfikacji i uzyskać licencję Ministerstwa Finansów, dany podmiot musi spełnić wszystkie wymogi Ustawy Hazardowej (reguluje rynek zakładów i gier losowych na pieniądze).

Freebet i legalny bukmacher STS
Przykładowy freebet od legalnego bukmachera

Aktualnie wymogi ustawy spełniają bukmacherzy rodzimi (z polskim kapitałem) jak STS, BETFAN, ForBET czy TOTALBET. Licencję posiadają bukmacherzy z kapitałem zagranicznym: Betclic (przeczytaj, od kiedy jest legalny) oraz PZBuk (Polskie Zakłady Bukmacherskie należące do Cherry AG). Totolotek przeszedł z rąk greckich (Intralot) w niemieckie (Gauselmann Group), oczywiście posiada polską licencję.

Warunki dla legalnego bukmachera

Posiadać określoną formę prawną – o zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych mogą starać się jedynie podmioty w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mieć siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przy czym spółki, posiadające siedziby w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej lub krajach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), również mogą w naszym kraju działać legalnie, pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela lub w formie oddziału.

Betfan - internetowe zakłady bukmacherskie
Legalny polski bukmacher internetowy

Prowadzić stronę w języku polskim, funkcjonującą w domenie .pl – tylko legalni operatorzy bukmacherscy posiadają prawo do posiadania witryny w tej domenie, podczas gdy strony bukmacherów bez koncesji funkcjonują w domenach .com, .eu itd. Zgodnie z art. 15d ust. 2 ustawy o grach hazardowych, „Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.” Np strona internetowa betclic.com nie jest legalna, ale betclic.pl prowadzona przez Betclic Polska jest zgodna z prawem.

Warunki jakie musi spełniać legalny bukmacher w Polsce
Legalny bukmacher i ustawowe wymagania – infografika Legalsport.pl

Płacić podatki w Polsce – licencjonowany bukmacher jest zobowiązany do odprowadzania podatków do budżetu państwa polskiego w trakcie trwania koncesji MF. Dodatkowo, by uzyskać zezwolenie na organizację zakładów wzajemnych, dany podmiot musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, a także należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Odprowadzać podatek od gier hazardowych i podatek od wygranych (w określonych przypadkach) – posiadający zezwolenie MF na organizację zakładów wzajemnych operator bukmacherski zobowiązany jest do odprowadzania tzw. „podatku od gier”, którego wysokość określa art. 74 ustawy o grach losowych  i jest to 12% od sumy wpłaconych stawek. W przypadku zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń, udzielanych wyłącznie na ich urządzanie, podatek od gier wynosi 2,5%. Dodatkowo w określonych przypadkach bukmacher musi odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych – dotyczy to jednorazowych wygranych, których kwota przekracza 2 280 zł. Stawka podatku od wygranych wynosi 10% i określana jest przez art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bezpieczna gra. Bukmacher musi zapewnić graczom bezpieczeństwo danych i płatności

Prowadzić weryfikację tożsamości i wieku graczy – dla zapewnienia graczom bezpieczeństwa oraz w celu przeciwdziałania uzależnieniu od hazardu, operator bukmacherski zobowiązany jest do weryfikacji wieku osób, chcących przystąpić do gry. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, wstęp do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych mają tylko osoby, które ukończyły 18. rok życia, a prowadzący te punkty mają prawo do zażądania od potencjalnego gracza okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego jego wiek. Ponadto punkty stacjonarne zawierania zakładów wzajemnych muszą być odpowiednio oznakowane: przed wejściem do punktu, w widocznym miejscu, umieszczona musi być informacja o zakazie uczestnictwa w grach osób, które nie ukończyły osiemnastu lat. Także zawieranie zakładów wzajemnych za pośrednictwem internetu wymaga od operatora bukmacherskiego weryfikacji wieku graczy, czemu służy odpowiednio skonstruowany formularz rejestracji, wymagający m.in. podania daty urodzenia oraz numeru PESEL.

Zapewniać graczom bezpieczeństwo płatności – by zabezpieczyć transfery finansowe, a więc pieniądze i dane na temat płatności graczy, legalny bukmacher zobowiązany jest do przeprowadzania transakcji płatniczych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz za pośrednictwem określonych tą ustawą dostawców usług płatniczych. O płatnościach u bukmacherów przeczytasz w odrębnym artykule tutaj.

Zapewniać graczom bezpieczeństwo danych – oznacza to, że legalnie działający bukmacher zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia zarówno danych osobowych graczy, jak i informacji na temat zawieranych przez nich zakładów. Zgodnie z art.17 ust. 3 ustawy o grach losowych, „Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany zabezpieczyć stosowane dowody udziału w zakładzie wzajemnym przed ingerencją osób nieuprawnionych i zapewnić możliwość weryfikacji ich autentyczności.” Jednak obowiązek zapewnienia graczom bezpieczeństwa dotyczy nie tylko odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz informacji o płatnościach – bukmacher jest także zobowiązany do zapewnienia ładu i porządku na terenie punktu obstawiania zakładów wzajemnych, co reguluje art. 22 ust. 1 ustawy, oraz musi umożliwić graczom zapoznanie się z regulaminem gry przed przystąpieniem do zawierania zakładów. Ważna jest też ochrona interesu uczestników gry – w celu jej zapewnienia, operator może „ odmówić wstępu albo usunąć z ośrodka gier albo punktu przyjmowania zakładów wzajemnych osobę, która nie przestrzega postanowień regulaminu gry lub zakładu wzajemnego” (art. 22 ust. 4)

Być wiarygodny finansowo i wypłacalny – koncesję na organizację zakładów wzajemnych uzyskać mogą tylko te podmioty, które udowodnią swoją wiarygodność finansową. Starający się o koncesję bukmacher musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł, musi również wykazać, że nie zalega z zapłatą podatków, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne. Wysokie są także opłaty, jakie legalny bukmacher musi uiścić w związku z prowadzeniem punktów stacjonarnych przyjmowania zakładów wzajemnych oraz strony internetowej.

Zabezpieczenie finansowe na poczet prowadzenia witryny, przeznaczonej do oferowania zakładów wzajemnych, wynosi 480 000 zł, operator bukmacherski musi również opłacić każdy punkt naziemny. Zgodnie z art. 63 ustawy kwota zabezpieczenia od punktów stacjonarnych zależna jest od ich ilości, przykładowo dla 1-3 punktów wynosi 40 000 zł, a bukmacher, posiadający 40 punktów, musi za nie zapłacić 240 000 zł. Starający się o licencję MF bukmacher zobowiązany jest również do uiszczenia opłat za samo wydanie zezwolenia w wysokości 2000% kwoty bazowej plus 5000% kwoty bazowej za stronę internetową i 2000% kwoty bazowej za zezwolenie na organizację zakładów wzajemnych przez internet. Kwota bazowa, zgodnie z art. 70 ustawy, jest „równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego”.

Złożyć formalny wniosek o uzyskanie koncesji MF na organizację zakładów wzajemnych – zezwolenie Ministerstwa Finansów udzielane jest operatorom bukmacherskim tylko na ich wniosek, który powinien zawierać określone informacje o danym podmiocie, w tym numer KRS spółki, informacje na temat obecnego i przeszłego statusu prawnego firmy oraz o jej sytuacji finansowej, jak również dane osobowe akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, komisji rewizyjnej i rady nadzorczej spółki.

We wniosku musi się także znaleźć przewidywana data rozpoczęcia działalności oraz przewidywany rodzaj i liczba zakładów ze wskazaniem, czy będą one organizowane tylko w punktach naziemnych, czy również za pośrednictwem internetu (wówczas wymagany jest również m.in. adres i dokumentacja techniczna strony internetowej bukmachera oraz projektowane zasady weryfikacji wieku uczestników zakładów wzajemnych). Wśród licznych informacji, jakie muszą być zawarte we wniosku, znajdują się również dane, umożliwiające weryfikację finansową spółki, w tym zaświadczenie o legalności kapitału. Koncesja MF na organizowanie zakładów wzajemnych przyznawana jest na prowadzenie określonej liczby punktów stacjonarnych oraz wykorzystywanie określonej liczby stron internetowych.

Posiadać zaakceptowany przez MF regulamin organizowania gier hazardowych – proces koncesyjny w przypadku operatorów bukmacherskich obejmuje weryfikację przedłożonego przez operatora regulaminu organizacji zakładów wzajemnych. Bukmacher jest zobowiązany do oferowania usług wyłącznie w oparciu o zatwierdzony przez MF regulamin i zgodnie z jego literą, a także na zasadach i warunkach, wynikających z przepisów prawa.

Warto przy tym mieć na uwadze fakt, że koncesja Ministerstwa Finansów na organizację zakładów wzajemnych udzielana jest na dany czas – jest to sześć lat – i po upływie tego okresu wymaga odnowienia. Dodatkowo koncesja może być w uzasadnionych przypadkach cofnięta w całości lub w części – na przykład jeśli spółka nie przedstawi sprawozdania finansowego za dany okres lub jeśli członek organów zarządzających lub rady nadzorczej spółki zostanie skazany za przestępstwo, związane z finansowaniem terroryzmu lub praniem brudnych pieniędzy. Powody wycofania koncesji MF mogą być jednak znacznie bardziej błahe – wystarczy dwukrotne stwierdzenie uczestnictwa w zakładach wzajemnych osoby poniżej 18 roku życia (dotyczy jednego punktu przyjmowania zakładów).

Legalni bukmacherzy

Opisane powyżej warunki, poza wymienionymi bukmacherami spełniają : Milenium, eWinner, LVbet, NobleBet, a także eToto oraz dwie firmy zagraniczne. Czeska Fortuna i rumuński Superbet, który działalność na polskim rynku rozpoczął w listopadzie 2017 roku. Rejestracja w tych firmach jest bezpieczna i zgodna z polskim prawem.

FAQ - pytania o legalnego bukmachera

Gra zgodnie z prawem jest bardzo ważna, aby nie narażać się na reperkusje ze strony Urzędu Celnego lub Urzędu Skarbowego. Warto upewnić się przed założeniem konta czy bukmacher jest legalny.

1. Czy każdy bukmacher w internecie jest legalny?

Na pewno każdy bukmacher, który akceptuje kod promocyjny LEGALSPORT jest legalny. Pełna lista autoryzowanych firm bukmacherskich online jest ujęta w dziale z bonusami na start (lista bukmacherów z premią powitalną) oraz na stronie Ministerstwa Finansów.

2. Nie mogę grać w kasynie Betclic - dlaczego jeśli jest legalny?

Betclic Polska posiada koncesję tylko na zakłady bukmacherskie online na naszym rynku, ale tylko w domenie betclic.pl (pisaliśmy w innym artykule, że Betclic jest w Polsce legalny). Strona internetowa betclic.com wraz z kasynem, pokerem i slotami nie jest przeznaczona dla graczy mieszkających na stałe w Polsce. Domena globalna Betclic jest ujęta w Rejestrze Domen Zakazanych i nie jest w Polsce legalna - dlatego nie można zagrać w ich kasynie.

3. Jaki jest numer zezwolenia licencjonowanego bukmachera?

Poniżej podajemy numery licencji najważniejszych bukmacherów:

Totolotek zezwolenie Ministerstwa Finansów AG/9/7251/8/LBU/2012/2013/RD61485;
Fortuna zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565;
LV BET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.9.2016.EQK;
Milenium zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/17-7/ARP/BMB/2011/BMI9-10599;
eToto zezwolenie Ministerstwa Finansów AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17;
forBET zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.10.2016;
STS zezwolenie Ministerstwa Finansów SC/12/7251/11-6/KLE/2011/5540/12;
SuperBet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.4.2017;
TOTALbet zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.12.2017;
PZBuk zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.26.2017;
BetFan zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.3.2018;
Betclic zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.11.2017;
eWinner zezwolenie Ministerstwa Finansów PS4.6831.29.2017;

Warto wiedzieć

 • By uzyskać koncesję MF na organizację internetowych zakładów wzajemnych, bukmacher musi spełniać szereg warunków, które określa ustawa o grach hazardowych: polska strona internetowa, regulamin odpowiedzialnej gry czy limitowany czas na zakłady
 • Jednym z warunków jest zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz pieniędzy graczy, a także posiadanie wysokiego zabezpieczenia finansowego na poczet wygranych
 • Licencja Ministerstwa Finansów przyznawana jest na okres sześciu lat
 • Wszystkie koncesjonowane firmy bukmacherskie w polskim internecie honorują aktywne kody promocyjne, w tym najbardziej uniwersalny KOD: LEGALSPORT
22.12.2017, 16:41
Aktualizacja: 14.07.2022, 11:29
Autor: R. Grycz

Inni czytali również

Komentarze (1)
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.
antyPiS
skomentowano ponad miesiąc temu
Legalny bukmacher to bukmacher z wysokimi kursami – tylko taki mnie interesuje…czekam dnia kiedy cała światowa czołówka będzie znowu legalna w naszym kraju…za PiS to pewnie nie, ale jak następni przyjdą to raczej tak…
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.