środa, 19 czerwca 2024

Regulamin serwisu internetowego LegalSport.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z witryny legalsport.pl, zwanej dalej Serwisem. Regulamin określa prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Poprzez „Serwis” należy rozumieć witrynę internetową znajdującą się pod domeną legalsport.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
 3. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich, chcących zgłębiać wiedzę na temat legalnych gier hazardowych oraz sportu. Warunkiem korzystania z Serwisu jest przebywanie w państwie na terenie, którego hazard jest legalny.
 4. Serwis nie promuje jakiejkolwiek działalności związanej z hazardem, nie zachęca do udziału w niej i nie udziela jakiegokolwiek wsparcia.
 5. Informacje dotyczące hazardu organizowanego wbrew przepisom prawa mają na celu uświadomienie Użytkownikom negatywnych konsekwencji wynikających z udziału w takich grach.
 6. Administratorem Serwisu jest LegalSport.pl
 7. „Użytkownikiem” Serwisu jest każda osoba odwiedzająca witrynę lub podstrony legalsport.pl.
 8. Administrator Serwisu posiada prawo ograniczenia dostępu do wybranych treści serwisu w szczególności w zakresie obowiązku założenia konta lub wniesienia opłaty za dostęp.
 9. Serwis działa na podstawie polskiego prawa i podlega jego jurysdykcji. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 11. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem www.legalsport.pl/regulamin-legalsport-pl
 12. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

Techniczne wymogi korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z sieci Internet. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo wyświetlać treści.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam.

Prawo autorskie

 1. Treści publikowane w serwisie a w szczególności wszelkiego rodzaju artykuły, opracowania itp. są własnością serwisu i podlegają prawu autorskiemu.
 2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w Serwisie w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 3. Użytkownik publikujący komentarze w ramach Serwisu, oświadcza, iż jest posiadaczem treści z nich wynikających.
 4. Użytkownik oświadcza, że odpowiada z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
 5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie podnosi gotowość w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy .z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219).

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownik Serwisu staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym z chwilą założenia konta.
 3. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin oraz takich, które uzna za niestosowne.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.
 8. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator podejmie stosowne działania oraz udostępni dane użytkowników organom ścigania na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Administrator nie musi uzasadniać skorzystania z sankcji, o których mowa w pkt 9.

Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na publiczne emitowanie udostępnionych przez niego danych w ramach utworzenia tzw. profilu użytkownika.
 3. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 5. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 7. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.
 8. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.
 9. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści bądź profili Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.